محبوب ترین محصولات

پیگیری سفارشاتمحصولات پرفروش

توظیف التراث فی الروایة العربیةتوظیف التراث فی الروایة العربیة
دیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیةدیوان ترجمان الأشواق ابن عربی-دراسة أسلوبیة
عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)عتبات( جیرار جینیت من النص إلی المناص)
کاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریمکاربرد نحوی حروف جر زائد در قرآن کریم
أثر التورات في شعر الدرویشأثر التورات في شعر الدرویش
أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)أبها في الشعر السعودي المعاصر( دراسة موضوعیة فنیة)
في نظریة العنوان-خالد حسین حسینفي نظریة العنوان-خالد حسین حسین
 حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية حرکة الشعر في العراق من الکلاسيکية إلی الرومانسية
ترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقادترجمه رمان سارة أثر عباس محمود العقاد
تشریح النصتشریح النص
ما هي سیمیولوجیاما هي سیمیولوجیا
ترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقانترجمه و تحقیق دیوان فدوی طوقان
بررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصربررسی عناصر پست مدرنیستی در قالب های کلاسیک شعر معاصر
بررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسیبررسی مولفه های شعر کودک در دیوان الاطفال سلیمان عیسی
بررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیاییبررسی و تبیین مؤلفه های پست مدرنیسم در اشعار رضا براهنی، علی باباچاهی و یدالله رؤیایی
بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383بررسی بازنویسی و بازآفرینی کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان منتشر شده از سال 1362 تا 1383
بررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقانبررسی زندگی و نقد شعر ابراهیم طوقان
پژوهشی در شعر و داستان محمد الماغوطپژوهشی در شعر و داستان محمد الماغوط
أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)أسالیب الإیجاز في بناء الخطاب القرآني( مقاربة أسلوبیة)
بررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبوربررسی ادبیات کودک در اشعار دو شاعر فلسطینی ابوسلمی و احمد دحبور

دیگر امکانات

نظرسنجی از مشتریان

فایل های موجود در سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آخرین محصولات
پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام- ایران پژوهشگر: خدیجه حوری زاده
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان-ایران پژوهشگر: زری شعبانی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز-ایران پژوهشگر: ابوذر محرمی
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مقطع کارشناسی ارشد نویسنده مهناز رسولی
دانشگاه بیرجند مقطع کارشناسی ارشد نویسنده:طیبه احمد پور
دانشگاه ادبیات علوم انسانی مقطع:کارشناسی ارشد نویسنده:فاطمه بشارتی
نویسنده:کاظم مجدیان خو مقطع:کارشناسی ارشد
دانشگاه:محمد خیضر بسكرة نویسنده:سارة بن عیسى
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار-ایران معظمه احمدی
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران نویسنده: قاسم منصوری مفرد
پایان نامه مقطع دکتری در نقد معاصر دانشگاه وهران-الجزائر نویسنده: حاکمي لخضر
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی- ایران نویسنده: لیلا نوابی